Loading...
INFO2019-10-11T09:55:21+00:00

Hagge’s Musik Pub

Vestergade 80

6270 Tønder

Tlf. 74 72 44 49

Faste åbningstider:

Torsdag kl. 16.00 – 21.00

Fredag kl. 13.00 – 18.00

OBS! På Hagge’s Musik Pub har vi ungdomsrabat. Er du under 25 år, kan du komme ind til halv pris, hvis koncerten ikke er udsolgt på forhånd. Dette gælder kun ved salg i døren.

ANSATTE PÅ HAGGE’S MUSIK PUB

Direktør og spillestedsleder Lene Jensen

hagges@hagges.dk

Køkkenleder Signe Hammeriksen

koekken@hagges.dk

Alle henvendelser vedrørende økonomibedes rettes til hagges@hagges.dk. Hagge’s Musik Pub’s CVR findes nederst på denne side.

Alle henvendelser vedr. musik/booking bedes rettes til music@hagges.dk

Alle henvendelser vedr. musik på Hagge’s Musik Pub under Tønder Festival bedes rettes til festivalmusik@hagges.dk

 

BESTYRELSE

Hagge’s Musik Pub har nedsat en bestyrelse, som varetager husets interesser. Bestyrelsen er ansvarlig for opfyldelsen af foreningens formål.

Den aktuelle bestyrelse:

Finn Sørensen (Formand)

Hanne Brammann (næstformand)

Jane Jensen

Jane Thude

Heidi Iwersen

Karen Jeppesen

Claus Michelsen

VEDTÆGTER

TØNDER FESTIVALENS VENNER ApS
CVR nr. 11 51 83 97

§ 1
Selskabets navn, hjemsted og formål
1.1 Selskabets navn er Tønder Festivalens Venner ApS
1.2 Selskabet har registreret følgende binavne:
Hagge´s Musik Pub
Hagges
1.3 Selskabets hjemsted er Tønder Kommune
1.4 Selskabets formål er at drive spillested og andet i forbindelse hermed bestående virksomhed samt udlejningsvirksomhed
1.5 Selskabets formål er endvidere at assistere og bistå Tønder Festival Fond, samt afledte aktiviteter indenfor tilgrænsende områder.

§ 2.
Selskabets kapital og kapitalandele
2.1. Selskabskapitalen udgør kr. 410.000 fordelt på kapitalandele
á kr. 1,000,- eller multipla heraf
2.2. Selskabskapitalen er fuldt indbetalt
2.3. Kapitalandele skal lyde på navn og adresse og skal noteres i selskabets ejerbog, der skal være tilgængelig for enhver kapitalejer
2.4. Ejerbogen føres af selskabet
2.5. Ingen kapitalandele har særlige rettigheder
2.6. Kapitalandelene er ikke omsætningspapirer
2.7. Der udstedes ejerbeviser
2.8. Salg eller udstedelse af nye kapitalandele skal godkendes af selskabets bestyrelse
2.9. Nye kapitalandele udbydes til kurs 100 eller den kurs der er bestemt på generalforsamlingen

§ 3
Begrænsning i overgang af kapitalandele m.m.

3.1. Ethverts ejerskifte eller stiftelse af rettigheder over kapitalandele i selskabet kræver bestyrelsens forudgående samtykke
3.2. Selskabet har forkøbsret ved ethvert ejerskifte, dog undtaget ejerskifte som følge af anpartshavers død. Forkøbsretten kan gøres gældende til en kurs, der modsvarer anparternes indre værdi, jvf. det seneste aflagte årsregnskab dog maksimalt kurs 100
3.3. Selskabets bestyrelse har 30 dage fra modtagelse af meddelelse om ejerskiftet, jvf. § 3, stk. 3.1. til at gøre forkøbsretten gældende
3.4 Senest 6 måneder efter en anpartshavers død, skal boet eller afdødes arvinger skriftligt anmode bestyrelsen om, at afdødes anpart/-er overgår til navngiven arving. Anvender boet ikke denne mulighed, tilfalder anparten/erne Tønder Festivalens Venner ApS uden vederlag
3.5. Generalforsamlingen giver bestyrelsen myndighed til at erhverve egne anparter.
Bemyndigelsen er gældende i fem år. Der må maksimalt erhverves egne anparter for nominelt kr. 100.000. Egne anparter må erhverves til kurs indre værdi, dog maksimalt kurs 100

§ 4
Generalforsamling
4.1. Selskabets generalforsamling afholdes i selskabets hjemstedskommune
4.2. Den ordinære generalforsamling afholdes så betids, at årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen inden udløb af indsendelsesfristen i henhold til årsregnskabsloven
4.3 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen, en revisor eller en kapitalejer finder det nødvendigt eller i tilfælde, hvor det udtrykkeligt er fastsat ved lov.
Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt emne skal indkaldes senest 2 uger efter, at det er forlangt.
4.4 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 4 varsel ved opslag på selskabets hjemmeside og ved annoncering i lokalpressen
4.5 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.
4.6 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse, samt årsberetning
4. Beslutning om anvendelse af overskud, eller dækning af tab
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af suppleant
7. Valg af revisor
8. Behandling af indkomne forslag
9. Evt.
4.7 Kapitalejernes beslutning på generalforsamlingen kan træffes under fravigelse af selskabslovens og disse vedtægters form- og fristkrav, hvis samtlige kapitalejere er enige herom. De beslutninger som efter selskabsloven er overladt til generalforsamlingen, kan herunder i stedettræffes af kapitalejerne ved almindelig skriftlig beslutning uden afholdelse af en generalforsamling med fysisk fremmøde, forudsat at forslag til beslutning forudgående har været forelagt alle kapitalejere, og ingen kapitalejere har modsat sig fremgangsmåden
4.8 På generalforsamlingen giver hver kapitalandel 1 stemme
4.9 Personvalg samt anliggender, hvor kapitalejerne skal stemme om flere anliggender ved en afstemning, afgøres ved relativ simpelt flertal

§ 5
Repræsentation og stemmeret

5.1. Enhver kapitalejer er berettiget til at deltage i generalforsamlinger. Hvert anpartsbeløb på kr. 1.000 giver én stemme, jfr. dog stk. 4. Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt
5.2. De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt flertal med mindre andet følger af selskabsloven
5.3. Over det på generalforsamling passerede indføres beretning i selskabets forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten
5.4. En kapitalejer kan maximalt have 15 stemmer

§ 6
Ledelse
6.1. Selskabets overordnede ledelse varetages af en bestyrelse på 7 medlemmer
6.2. 4 medlemmer af bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og de 3 øvrige bestyrelsesmedlemmer udpeges af Tønder Festival Fond
6.3. De af Tønder Festival Fond udpegede bestyrelsesmedlemmer sidder for 1 år ad gangen
6.4. De på den ordinære generalforsamling valgte bestyrelsesmedlemmer sidder for 2 år ad gangen
6.5. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand. I tilfælde af stemmelighed er bestyrelsesformandens stemme afgørende. Bestyrelsen skal ved en forretningsorden fastsætte nærmere bestemmelser om udførelse af sit hverv
6.6 Bestyrelsen konstituerer sig selv
6.7. Bestyrelsen ansætter en administrerende direktør samt eventuel lønnet medhjælp i øvrigt

§ 7
Tegningsregel
7.1. Selskabet tegnes af direktionen sammen med et bestyrelsesmedlem eller af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening
§ 8
Revision
8.1. Revision foretages af en godkendt revisor
8.2. Revisionen vælges af hvert års ordinære generalforsamling for tiden indtil afslutning af næste ordinære generalforsamling, Genvalg kan finde sted.

§ 9
Regnskabsår
10.1. Selskabets regnskabsår er kalenderåret
§ 10
Likvidation m.v.
11.1. Bliver det på en generalforsamling besluttet at gennemføre en likvidation eller lignende, tilfalder et eventuelt nettoprovenue Tønder Festival Fond
Subsidiært beslutter bestyrelsen hvilken musikforening nettoprovenuet tilfalder
§ 11
Elektronisk kommunikation
12.1. Selskabet og kapitalejerne kan anvende elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post i deres kommunikation med hinanden
12.2. Indkaldelse til geneforsamling, herunder dagsorden, beslutningsforslag, årsrapport og andre dokumenter, tilmelding til generalforsamling, referat af generalforsamling, ejerbog og andre generelle og individuelle oplysninger kan kommunikeres elektronisk, herunder offentliggøres på selskabets hjemmeside.

Vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling
Tønder, den 20. maj 2015

HAGGE’S MUSIK PUB | VESTERGADE 80 6270 TØNDER, DENMARK | CVR:11 51 83 97 | TLF: +45 74724449 | HAGGES@HAGGES.DK